Загальні положення

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.3
.Спеціалізована школа ІІ-ІП ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови Солом’янського району м. Києва, що далі іменується “школа” є власністю територіальної громади м. Києва.
Територіальною громадою м. Києва спеціалізовану школу ІІ-ІП ступе¬нів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови передано до сфери управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, яке здійснює фінансування школи, його матеріально-технічне забезпечення, ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
Школа безпосередньо підпорядкована управлінню освіти Солом’янської ра¬йонної в місті Києві державної адміністрації та підзвітна Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради.
1.6.Школа є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, має власні реквізити, ідентифікаційний код, печатку,штамп.
1.8.Класи у школі формуються за погодженням з управлінням освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень,що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до школи.
1.12.Головною метою школи є:
- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньоїосвіти;
- навчання і виховання обдарованої учнівської молоді;
- забезпечення творчої діяльності суб’єктів навчального процесу.
1.16.Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, науковоїдіяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.18.Школа має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за пого¬дженням із управлінням освіти;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуаль¬ні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- встановлювати форми морального і матеріального заохочення учасникам навчально-виховного процесу;
- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження;
- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, культурних центрів,клубів, гуртків та секцій;
- спрямовувати надходження на розвиток матеріально-технічної бази школи, забезпечення навчально-виховного процесу, придбання методичної літератури, надання допомоги педагогічному та технічному персоналу школи, учнівському колективу та інші потреби;
- встановлювати єдину учнівську форму для учнів школи: 5-8 класи – темно-синій колір;9-11 класи – діловий одяг темного кольору.
1.19.У школі створюються та функціонують: методична рада, методичні кафедри,об’єднання, творчі групи з предметів, клуби, гуртки, секції, факультативи.
1.23.Медичне обслуговування учнів забезпечуються власником і здійснюються закладами Мін. охорони здоров’я, поліклінікою № 1, дитячої клінічної лікарні № 4.
1.24. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.