Спецкурси

Поглиблене вивчення іноземних мов є спеціалізацією школи. З 8-го по 11-й клас вивчаються спеціалізовані курси з англійської мови запропоновані  для вивчення Міністерством Освіти України. Вивчення спеціалізованих курсів в школі має на меті створення мотиваційного середовища для учнів у процесі вивчення іноземної мови. Викладання спеціалізованих курсів базується на принципі комунікативної спрямованості навчання.
Спецкурси мають нагальне значення, оскільки їх вивчення є однією з умов підготовки всебічно розвиненої особистості. Спецкурси є одним з етапів підготовки учнів до навчання як в гуманітарних, так і в не гуманітарних ВНЗ.

  • 8 кл. «Країнознавство англомовних країн. Велика Британія»;
  • 9 кл. «Технічний переклад»;
  • 10 кл. «Ділова англійська мова», «Література Великої Британії», «Науково-технічний переклад»;
  • 11 кл.«Країнознавство англомовних країн. США, Канада, Австралія та Нова Зеландія»; «Науково-технічний переклад»; «Література США».

Література Великої Британії та США
Завдання курсу – ознайомити учнів з шедеврами світової літератури, дати загальне уявлення про кожний період літератури (Середньовіччя, Відродження, Просвітництво, Романтизм та ін.), основні відомості з життя  та коротку оглядову характеристику творчості найвидатніших, представників (письменників, поетів, драматургів)  кожного періоду, опрацювати короткі за обсягом твори, окремі розділи романів та  вірші. Вивченню даного спеціалізованого курсу  допомагають знання, які учні отримують на уроках історії та світової літератури.
Невід’ємною частиною  курсу є самостійні роботи учнів: реферати, доповіді, проектні роботи. Вчителями кафедри ІМ розроблено зразки оформлення таких робіт.

Науково-технічний переклад
Курс з науково-технічного перекладу  має науково-пізнавальний характер. Курс дає учням систематизовані базові знання з теорії науково-технічного перекладу, формує практичні вміння і навички письмового і усного перекладу науково-популярних, наукових та технічних текстів на базі знань, отриманих при вивченні  точних та природничих наук ( хімія, фізика, біологія, математика, інформатика тощо.). Курс складається з теоретичної частини та практики перекладу.
Для вивчення курсу науково-технічного перекладу вчителями кафедри підготовлено курс лекцій та відповідні практичні завдання і практичні роботи для перевірки рівня засвоєння учнями лекційного матеріалу,  розроблена методика  роботи над різними видами перекладу по темам, розроблено зразки оформлення різних видів перекладу.

Ділова англійська мова
Практична мета курсу «Ділової англійської мови» – навчити учнів складати основні ділові папери, спілкуватися іноземною мовою у межах тематики ділового спілкування та читати тексти ділової тематики. Учні отримують базові знання з  даної дисципліни, необхідні   для подальшого і  глибшого вивчення.

Країнознавство англомовних країн: Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії
Уроки з курсу країнознавства мають на меті загальне ознайомлення учнів з історією, географією, політичною системою, економічним та культурним життям країн, мова яких вивчається.  При вивченні даного спецкурсу  обов’язково здійснюються міжпредметні зв’язки (з шкільними курсами історії та географії), а також його вивчення узгоджене з вивченням інших спецкурсів – «Література Великої Британії» та «Література США». Під час вивчення даного курсу  періодично проводяться бінарні уроки та застосовуються різні інноваційні методи навчання : відео-семінари-практикуми, тести, рольові-ігри. Учні  також  готують доповіді, реферати та проектні роботи.

Вовченко Н.Ф. та Болюх О.В. є авторами  підручників з країнознавства англомовних країн. ( Тернопіль: “Лібра Терра”. –2006.)
Вовченко Н.Ф., Болюх О.В. та Малиця Л.В. є авторами  програм із спеціалізованих курсів, яки були опубліковані в всеукраїнському виданні для вчителів «Книжковий Світ».
Болюх О.В. розроблено тематичне планування для викладання спеціалізованих курсів в школі (на основі програми МОН України).
Дані посібники, програми та методичні матеріали є базовими для викладання спецкурсів не тільки в  нашій школі, але  і в деяких інших спеціалізованих навчальних закладів м. Києва.
Сьогодні на кафедрі ІМ до друку готуються підручники з науково-технічного перекладу, літератури Великої Британії та літератури США, ділової англійської мови.

Для заохочення вивчення спеціалізованих курсів учнями нашої школи, вчителі кафедри ІМ застосовують різні інноваційні методи: тематичні курсові роботи, відео-семінари-практикуми, тести-рольові-ігри, лекції-подорожі та ін. Своїм досвідом вчителі кафедри ІМ діляться на сторінках всеукраїнської газети “English”, а також на районних та міських семінарах, які систематично проводяться в нашій школі.
Для розширення світогляду учнів школи вчителями кафедри ІМ створено бібліотечку, в яку входять книжки пізнавального характеру з країнознавства, ділової англійської мови, науково-технічного перекладу та літератури, а також художня література.

В рамках вивчення спецкурсів  учні 8-11х класів  проводять дослідницьку роботу. Учні щороку приймають активну участь в роботі шкільної МАН . Більшість учнів-призерів шкільного конкурсу-захисту МАН стають призерами районного МАН; міського МАН.