Права та обов’язки учнів

З розділу VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.
6.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”,(…) цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи.
6.3. Учень – особа, яка навчається і виховується в школі.

6.4. Учні школи мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
- вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
- переатестацію з навчальних предметів;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи;
- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях,олімпіадах, виставках, конкурсах;
- участь у роботі органів громадського самоврядування школи;
- вільне вираження поглядів, переконань;
- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.

6.5. Учні школи зобов’язані:

-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
- бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, Єдиних вимог до учнів школи;
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- носити шкільну форму або встановлений діловий одяг;
- вести здоровий спосіб життя, не вживати алкогольних напоїв, наркотичних речовин, тютюну, інших шкідливих звичок.

6.6.Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.
6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків,порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.