Права та обов’язки педагогічних працівників

З розділу VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

6.8. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозво¬ляє виконувати професійні обов’язки.
6.9. До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Педагогічні працівники школи мають право:
- на захист професійної честі,гідності;
- самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів са¬моврядування школи, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- обирати форми підвищення своєї кваліфікації, перепідготовку;
- проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції керівництву школи і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
- на соціальне, житлово-побутове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян,діяльність яких не заборонена законодавством;
- виявлення педагогічної ініціативи;
- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років тощо.

6.11. Педагогічні працівники школи зобов’язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної симво¬ліки, принципів загальнолюдської моралі;
- виконувати Статут школи, Правила внутрішнього розпорядку, умови контрактучи трудового договору;
- сприяти зростанню іміджу школи;
- брати участь у роботі педагогічної ради, зборах трудового колективу, виробни¬чих нарадах, методичних об’єднаннях, семінарах-практикумах тощо;
- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій, духовних та культурних надбань народу України;
готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
- виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам.