Права та обов’язки батьків

З розділу VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатися до органів управління освітою, адміністрації школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчальногопроцесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;
- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах тощо.

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосе¬рдя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини, людей старшого та похилого віку, вчителів та вихователів;
- забезпечувати умови здорового способу життя, боротьби з тютюнопалінням,вживання алкоголю та наркотичних речовин дітьми;
- забезпечувати виконання нормативних документів щодо шкільної форми та зовнішнього вигляду учнів;
- забезпечувати вчасний прихід дітей до школи та виконання ними єдиних педагогічних вимог.

6.23. У разі невиконання батьками та особами, яки їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством адміністрація школи може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.