Оцінювання навчальних досягнень учнів

IV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематич¬ний облік знань. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою.Оцінки за семестр, річні та за державну підсумкову атестацію і підсумкові ви¬ставляються обов’язково.У документ про освіту (табель успішності, свідоцтво, атестат) вносяться оцін¬ки відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.
4.2. Навчання у випускних 9 і 11 класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуску учнів школи встановлюються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).
В 5-8 та 10 класах за рішенням педагогічної ради школи проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, екзамени, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).
4.3. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюється Міністерствомосвіти і науки, молоді та спорту України та МОЗ.
4.4. Семестрові, річні, підсумкові оцінки оголошуються класним керівником. Уразі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами річного оцінювання (кількість предметів не обмежується) йому надається право протягом 5 днів після оголошення результатів оскаржити їх, подавши письмову заяву до апеляційної комісії школи, та пройти повторну річну атестацію.
Повторна річна атестація проводиться не пізніше 10 днів після звернення до апеляційної комісії за матеріалами і завданнями, підготовленими апеляційними комісіями. У випадку не вирішення спірного питання апеляційною комісією школи учню (батькам або особам, які їх замінюють) надається право в 3-денний термін звернутися до районної апеляційної комісії. Висновки цієї комісії є остаточними.
Результати державної підсумкової атестації можуть бути оскаржені учнями, їх батьками або особами, які їх замінюють, до апеляційної комісії відповідного органу управління освітою протягом 10 днів після її проведення.
4.5. Учні які:
- не мають річної атестації з будь-яких причин (пропустили більше ніж 50 % робочих днів: із 190 днів – більше ніж 95 днів або протягом навчального року систематично відмовлялися відповідати, за результатами річного оцінювання отримали бали початкового рівня (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета тощо) за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора відраховуються із школи;
- через поважні причини (хвороба, сімейні обставини тощо) за результатами річного оцінювання отримали бали початкового рівня (1, 2, 3 бали) за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора проходять річну атестацію у серпні-вересні поточного року. День, час такої річної атестації визначається школою, але не пізніше 5 вересня поточного року.
4.6. При зарахуванні учнів до 5-го класу передусім беруться до уваги досянення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, матема¬тики та англійської мови.
4.7. Закінчення школи ІІ-ІП ступенів навчання завершується державною підсумковою атестацією, яка проводиться у відповідності до Положення про державну підсумкову атестацію.
4.8. Випускники, які закінчили школу II ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.
Випускники, які закінчили школу III ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.
Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджу¬ються Кабінетом Міністрів України.
4.9. За відмінні успіхи в навчанні учні 5-8, 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники школи III ступеня — похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями — золотою “За особливі успіхи у навчанні” або срібною “За успіхи у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники школи II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну
середню освіту з відзнакою.
4.10. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими центральними органа¬ми виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходиться школа, відповідними місцевими органами управління освітою.